Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tên gói thầu: thực hiện chuyên mục "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp-Kết nối việc làm, thông tin thị trường lao động" năm 2021

Xem tiếp


Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện chuyên mục "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp-Kết nối việc làm, thông tin thị trường lao động" năm 2021

Xem tiếp


Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện chuyên mục "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp-Kết nối việc làm, thông tin thị trường lao động" năm 2020

Xem tiếp


Nội dung chính của gói thầu: phát sóng chuyên mục "Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp-Kết nối việc làm, thông tin thị trường lao động" năm 2020 từ tháng 3 đến tháng 12/2020

Xem tiếp


kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu In biểu mẫu và túi đựng hồ sơ BHTN, hồ sơ xin việc năm 2019

Xem tiếp


Tên gói thầu: thuê hội trường, âm thanh loa, bàn ghế lớp tập huấn Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn, lao động di cư

Xem tiếp


Tên gói thầu: thuê hội trường, âm thanh loa, bàn ghế lớp tập huấn Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn, lao động di cư

Xem tiếp


Tên gói thầu: Gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa lát nền, xây dựng công trình phụ trợ nhà đa năng Trung tâm dịch vụ việc làm

Xem tiếp

123
Sign In