Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Sở

( Cập nhật lúc: 02/10/2017  )

 

-  Trực tiếp tham mưu giúp việc Ban giám đốc Sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và thực hiện chế độ nâng lương hàng năm đối với công chức, viên chức; điều động, luân chuyển, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc; duy trì trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy, quy chế của cơ quan.

- Tham mưu cho BGĐ hướng dẫn các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi đua khen thưởng hằng năm, giai đoạn theo quy định hiện hành.

- Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, công tác pháp chế.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách chung của ngành, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, ngân sách các nguồn.

 Văn phòng Sở hiện tại có 8 công chức và 4 viên chức ( gồm 3 lãnh đạo phòng)

 

 

TT Họ và tên Chức vụ ĐT liên hệ(02093) Email công vụ(@backan.gov.vn)
1 Dương Thị Huế Chánh VP 870.536 huedt.ld
2 Triệu Sinh Trung Phó chánh VP 810.192 trungts.ld
3 Ma Văn Tôn Phó chánh VP 870.887 tonmv.ld
Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In