Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hội nhập và phát triển

( Cập nhật lúc: 05/09/2017  )

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bắc Kạn được thành lập ngày 09/01/1997 theo Quyết định số 04/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Năm 2012, Cơ quan Văn phòng Sở có 42 cán bộ, nhân viên, có các phòng chuyên môn sau: Phòng Quản lý lao động việc làm, Phòng quản lý dạy nghề, phòng người có công, phòng bảo trợ xã hội, phòng phòng chống tệ nạn xã hội, phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em, văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính. Cùng các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Giới thiệu việc làm,  Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Năm 2017, thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ và bộ máy theo Đề án 03 của Tỉnh ủy. Kết quả  đã hợp nhất các phòng chức năng của Sở từ 9 phòng giảm xuống còn 5 phòng, gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Người có công & Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Phòng Lao động việc làm & Dạy nghề, Phòng Bảo trợ xã hội & Phòng, chống tệ nạn xã hội. Cùng các đơn vị trực thuộc:  Trung tâm Điều dưỡng NCC, Cơ sở Cai nghiện ma túy, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Ngành Lao động - TBXH tỉnh Bắc Kạn mặc dù trải qua nhiều biến động lịch sử do chia tách và sáp nhập tỉnh, song ở hoàn cảnh nào cũng đều phát huy vai trò tham mưu tích cực, kịp thời cho Đảng và Chính quyền thực hiện tốt công tác LĐTB&XH; đóng góp vào thành tích chung của ngành cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh tháng 1 năm 1997 đến nay, mặc dù trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cấp tỉnh vừa thiếu lại chưa đồng bộ, cán bộ cấp huyện có nhiều biến động nhưng cán bộ CCVC ngành Lao động - TB&XH đã không ngừng phấn đấu, năng động tích cực tham mưu cho Đảng và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực của ngành phụ trách.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đã tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác lao động - việc làm, bình quân mỗi năm toàn tỉnh tạo được trên 6.000 chỗ làm việc mới cho người lao động; công tác xuất khẩu lao động được quan tâm chú trọng. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm được triển khai có hiệu quả, mỗi năm cho vay trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Công tác dạy nghề đã có nhiều đột phá, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quy hoạch phát triển cơ sở mạng lưới dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Từ chỗ chỉ có 01 cơ sở dạy nghề khi tách tỉnh, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 18 cơ sở dạy nghề, trong đó có 14 cơ sở dạy nghề công lập và 04 cơ sở dạy nghề ngoài công lập, mỗi năm dạy nghề cho 5.000 lao động.

Công tác Người có công luôn được ngành tham mưu thực hiện tốt, số đối tượng người có công ngành đang quản lý và thực hiện chế độ chính sách là trên 2,3 vạn đối tượng, hàng năm đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết, ngày 27/7; tổ chức tiếp nhận và quy tập mộ liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ vào các Nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh; tu sửa và xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ; tổ chức điều dưỡng luân phiên hàng năm cho đối tượng người có công, hỗ trợ thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công cải thiện nhà ở, nâng cao mức sống hộ gia đình chính sách người có công...

Công tác giảm nghèo được ngành tích cực tham mưu thực hiện. Ngành đã đào tạo nâng cao năng lực cho hàng nghìn lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo từ tỉnh đến cơ sở; triển khai hiệu quả các chương trình  giảm nghèo. Tổ chức tốt công tác cứu đói trong các dịp giáp hạt, dịp tết, cứu trợ đột xuất cho các đối tượng bị thiên tai và cứu trợ thường xuyên cho các đối tượng chính sách.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội tuy gặp nhiều khó khăn nhưng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám đốc Sở; làm tốt công tác xây dựng và duy trì xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ tuy mới được chuyển về ngành nhưng cũng đã từng bước đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả; triển khai thực hiện tốt mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em”; trên 90% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc và giáo dục; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Có thể nói, các hoạt động của ngành Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác Lao động TB&XH ngày càng được tăng cường; chủ động, nhạy bén đi sát thực tiễn tham mưu đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo quyền lợi cho người lao động, gia đình có công với đất nước và các đối tượng xã hội khác... góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Thông tin chung:

- Tên giao dịch: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đơn vị quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

- Giám đốc: Trần Trung Kiên

- Trụ sở: 7B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

- Điện thoại: 0209.3878.537

- E-mail: soldtbxh@backan.gov.vn

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In