Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014.

( Cập nhật lúc: 13/10/2014  )
Ngày 24/9/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014.

Kế hoạch nêu rõ đối tượng, phạm vi rà soát là toàn bộ hộ gia đình 122 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bằng cách kết hợp giữa phương pháp nhận dạng nhanh, điều tra định lượng với phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân (sử dụng bộ công cụ rà soát). Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2014.

Nhằm mục đích cụ thể:

- Rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2014 theo chuẩn hiện hành để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh năm 2014, xây dựng kế hoạch giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2015;

- Xác định nguyên nhân hộ nghèo của các hộ gia đình, trên cơ sở đó để làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2015;

- Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đúng quy trình, đảm bảo tính chính xác, công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và bình xét của người dân./.

 

Tác giả:  Ngọc Tú
Nguồn:  VP
Sign In