Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017

( Cập nhật lúc: 03/04/2017  )
Ngày 28/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1288/UBND-KGVX về việc hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo hướng dẫn,  Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung triển khai 6 nội dung chính sau:

- Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật kiến thức về giới và bình đẳng giới.

- Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới.

- Tổ chức triển khai tháng hành động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp./.

(Xem nội dung chi tiết của văn bản số 1288/UBND-KGVX tại đây.)

 

Tác giả:  Tú Linh
Nguồn:  BĐG
Sign In