Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành y tế.

( Cập nhật lúc: 03/12/2015  )
Ngày 30/11/2015, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-SYT về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành y tế.

Theo Quyết định Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ gồm có 12 thành viên, ông Nguyễn Đình Học – Giám đốc Sở là Trưởng ban. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Ban giám đốc về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; Giúp Ban giám đốc kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực Bình đẳng giới./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn:  VP
Sign In