Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023

( Cập nhật lúc: 09/05/2023  )

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH - UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 102/KH-BCĐ138 ngày 22/02/2023 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023.

Ngày 7/3/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 444/KH-LĐTBXH thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023, mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng; giảm nguy cơ bị mua bán và tăng cường kỹ năng phòng tránh bị mua bán trở lại; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đảm bảo sự bình đẳng và tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng.

Mục tiêu của Kế hoạch:

- Huy động, khuyến khích sự tham gia tích cực của đơn vị, địa phương, cá nhân, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong hỗ trợ nạn nhân; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành từ đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, chuyển tuyến trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, phòng tránh bị mua bán trở lại.

- Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người nói chung và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu,  vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phấn đấu 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của nạn nhân.

- Xây dựng, củng cố, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện chức năng hỗ trợ nạn nhân.

- Tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và thực hiện hỗ trợ dựa trên sự hiểu biết về sang chấn tâm lý.

Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tăng cường các hoạt động truyền thông.

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Củng cố, phát triển hệ thống các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội; giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiếm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân.

 - Tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Tác giả:  Thu Hường
Nguồn: 

Tin bài mới:


Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2023 (09/05/2023)

Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2023(07/04/2023)

Cấp phát tờ gấp truyền thông về xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới cho xã Quảng Khê, huyện Ba Bể nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022(28/11/2022)

THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022(21/11/2022)

Tham dự Hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ, công chức dân số y tế, người cung cấp dịch vụ, người quản lý(21/11/2022)

THAM DỰ HỘI THẢO THAM VẤN DỰ THẢO BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ GÓC ĐỘ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI VÀ CÁC THỰC HÀNH CÓ HẠI(19/10/2022)

Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật năm 2022(10/10/2022)

Tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022(09/09/2022)

Thực hiện khảo sát trực tuyến về tình hình 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới(20/07/2022)

Báo cáo Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022(14/07/2022)

Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang