Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình lao động việc làm giai đoạn 2017-2020.

( Cập nhật lúc: 28/02/2017  )
Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch số 192/QĐ-UBND về chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020.

Với mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm mới và đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Nâng cao chất lượng lao động và tăng số lượng lao động tham gia xuất khẩu lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thu thập thông tin cung - cầu lao động, kết nối thông tin việc làm trong tỉnh và trong nước, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2017-2020, qua đó hàng năm giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện nội dung công việc cụ thể như sau:

 1. Tạo việc làm mới cho 5.000 lao động mỗi năm, trong đó:

- Thông qua các hoạt động, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố: 3.300 lao động.

- Thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm: 800 lao động.

- Thông qua việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động): 300 người.

- Tạo việc làm mới thông qua việc tư vấn giới thiệu đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trong và ngoài tỉnh 600 người.

2. Hoạt động tư vấn việc làm, học nghề và chính sách pháp luật lao động cho 3.500 lượt người mỗi năm, trong đó giới thiệu tìm được việc làm cho trên 1.000 người.

 3. Tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động theo quy định nhằm cung cấp làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của thị trường lao động.

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, với mức thu nhập ổn định trên thị trường trong nước và nước ngoài./.

Tác giả:  Kim Phong
Nguồn:  LĐVL
Sign In