Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020

( Cập nhật lúc: 09/11/2016  )
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 08/11/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 – 2020.

(toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân)

Đồng chí Văn Phúc Thụ - Tỉnh uỷ viên, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Liên minh hợp tác xã, Liên hiệp các nhà khoa học và kỹ thuật, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân và Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố, một số đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, đại diện BGĐ Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cương – Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, Trưởng ban soạn thảo trình bày sơ lược quá xây dựng dựng nghị quyết như sau:

Thứ nhất, quá trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết:

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2016, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh là Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (Cơ quan lập đề nghị) đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo nội dung Chương trình việc làm giai đoạn 2016 – 2020. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2016, Cơ quan lập đề nghị đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020 với hình thức ban hành gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn toàn văn báo cáo tác động Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên cơ sở tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Lao động – TB&XH đã tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 – 2020, Chương trình việc làm rút ngắn 01 năm vì dự kiến thông qua cuối năm 2016, bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2017.

Thứ hai, quá trình xây dựng Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết:

Thực hiện Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận hội nghị liên tịch dự kiến nôi dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức soạn thảo Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 – 2020.

Sở Lao động – TB&XH đã thành lập Ban soạn thảo để tổ chức soạn thảo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 – 2020 theo quy định Luật ban hành van bản năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ; đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trên Công thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến theo quy định.

Thứ ba, về nội dung chương trình việc làm:

Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 – 2020 được xây dựng nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ về việc làm với mục tiêu ổn định số việc làm hiện có cho khoảng 193.000 người, mỗi năm tạo thêm 4.500 vị trí việc làm mới cho người lao động thông qua 05 chính sách: Chính sách tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tạo việc làm thông qua hỗ trợ vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, chính sách tạo việc làm thông qua hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp – khởi sự doanh nghiệp và cuối cùng là hoạt động tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá, giám sát nhằm đảm bảo triển khai chương trình trong cả giai đoạn được hiệu quả, thiết thực.

(Có dự thảo chi tiết kèm theo)

Tham dự hội nghị, có 18 đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình việc làm của tỉnh được triển khai hiệu quả, thiết thực. Các ý kiến đóng góp đề nghị Cơ quan soạn thảo làm rõ thêm thực trạng về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để làm căn cứ xây dựng các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình tổ chức triển khai chương trình việc làm cần quan tâm hơn đến lao động trong khu vực nông thôn, lĩnh vực nông nghiệp để nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động, tăng thu nhập cho người lao động; có chính sách khuyến khích người lao động làm giàu trên quê hương; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp và nước ngoài quay trở về địa phương; quản lý tốt các doanh nghiệp làm công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; tăng cường cung cấp thông tin về nguồn cung lao động cho doanh nghiệp và thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp cho người dân...

Đồng chí Văn Phúc Thụ - Giám đốc Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hứa sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao cho Ban soạn thảo Chương trình việc làm của Sở chỉnh sửa,  hoàn thiện để trình Sở Tư pháp thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định./.

Tác giả:  Hoàng Khởi
Nguồn:  P. QL Lao động việc làm

Tin bài mới:


Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 (20/10/2016)

Một số quy định mới đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động(17/10/2016)

Thông báo thời gian và địa điểm thi tiếng Hàn lần thứ 11, ngày 8-9/10/2016(04/10/2016)

Xin ý kiến đóng góp báo cáo đánh giá tác động của Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020. (25/08/2016)

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý lao động việc làm(05/08/2016)

Thông báo tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động Bắc Kạn(02/08/2016)

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai Chương trình giúp đỡ xã Cao Trĩ xây dựng nông thôn mới năm 2016(26/07/2016)

Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016.(01/07/2016)

Cơ hội tạo việc làm cho bội đội xuất ngũ, chuẩn bị xuất ngũ, lao động là con em gia đình chính sách, gia đình có công với với cách mạng, gia đình hội cựu chiến binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.(23/06/2016)

Sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Kạn(22/06/2016)

Sign In