Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2017

( Cập nhật lúc: 21/03/2017  )
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2017.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 353/LĐTBXH-QLLĐVL, ngày 20/3/2017 hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I, năm 2017 với những nội dung cơ bản sau:

Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung theo kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh có trụ sở đóng trên địa bàn biết, thực hiện.

Thống kê, lập danh sách các gia đình có người bị tai nạn lao động trong năm 2016 (gồm cả lao động theo hợp đồng và lao động không theo hợp đồng) gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 20/4/2017 để lựa chọn và tổ chức thăm hỏi trong Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I, năm 2017.

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I, năm 2017 của đơn vị gửi trước ngày 10/4/2017 và báo cáo kết quả thực hiện gửi trước ngày 30/6/2017 về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Tác giả:  Phạm Trọng
Nguồn:  LĐVL
Sign In