Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai một số chính sách mới về việc làm

( Cập nhật lúc: 24/11/2016  )
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2016, tại thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai các chính sách mới về việc làm.

Thành phần tham dự hội nghị gồm lãnh đạo Sở Lao động – TB&XH, Phòng Việc làm – An toàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm của 33 tỉnh phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra). Hội nghị đã tập trung triển khai và thảo luận các nội dung sau:

Thứ nhất, Quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt nam (có hiệu lực thi hành từ 01/4/2016); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo và chuẩn bị ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; điểm mới trong trong việc cấp phép lao động nước nước ngoài là giảm số năm kinh nghiệm của chuyên gia từ 5 xuống 3 năm, bổ sung quy định Chính phủ xem xét quyết định một số trường hợp đặc biệt là chuyên gia, quy định lao động kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo. Ngoài ra còn triển khai thêm thoả thuận giữa Chính phủ ViệtNam với Chính phủ Ô-xtrơ-li-a, Niu Di-lân về chương trình làm việc kết hợp kỳ nghỉ theo Thông tư Liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG, số 15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG.

Thứ hai, Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục – Việc làm và An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu chung dự án nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp, góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Trong nội dung dự án sẽ tiến hành đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 25 trung tâm dịch vụ việc làm; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dịch vụ việc làm…

Thứ ba, Quản lý Quỹ quốc gia về việc làm. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý nhà nước về Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ. Việc tăng cường quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ, toàn diện từ khâu lập kế hoạch chỉ tiêu về việc làm, xác định nhu cầu vốn vay của từng địa phương để làm cơ sở bổ sung nguồn vốn vay hàng năm; lập, thẩm định dự án, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát để sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế và tạo được việc làm cho người lao động. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc làm nói chung và Quỹ quốc gia về việc làm nói riêng thì Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2016/TT- BTC ngày 21/3/2016 quy định quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ  quốc gia về  việc làm, trong đó quy định trích 15% số tiền lãi thu được để chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương.

Ngoài ra, hội nghị cũng đã tập trung triển khai, thảo luận về quản lý hoạt động dịch vụ việc làm; quản lý, khai thác có hiệu quả về cơ sở dự liệu thị trường lao động; đánh giá tình hình thực hiện bộ chỉ số đánh giá thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; chính sách việc làm công; đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Trên đây là một số chính mới về việc làm được triển khai từ năm 2016, tỉnh Bắc Kạn đang xây dựng Chương trình việc làm giai đoạn 2017 – 2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2016, trong đó đã cơ bản cụ thể hoá các chính sách mới về việc làm để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới./.

Tác giả:  Hoàng Khởi
Nguồn:  QLLĐVL
Sign In