Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2017

( Cập nhật lúc: 08/03/2017  )
Ngày 06/03/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về thực hiện Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2017 .

 Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đảm bảo các hoạt động thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động vào việc tuân thủ pháp luật lao động. Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2017 với chủ đề là “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Thời gian  diễn ra từ ngày 01tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017 trên phạm vi toàn tỉnh.

Các hoạt động tổ chức trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động bao gồm các nội dung như:

- Xây dựng tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ (mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện ATVSLĐ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ATVSLĐ, các chế độ, chính sách của người lao động như Luật ATVSLĐ, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...);

- Tổ chức, hướng dẫn huấn luyện ATVSLĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; hướng dẫn cụ thể về quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động;

- Chủ động phối hợp và cung cấp các tài liệu, thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông ATVSLĐ nhất là các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động;

- Tổ chức các hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay như: Tổ chức các hoạt động tư vấn, cử chuyên gia xuống huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động; tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; về thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ.

Với những hoạt động thiết thực như trên, người lao động sẽ được cải thiện điều kiện làm việc,  được chăm sóc sức khỏe; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật lao động của  người sử dụng lao động và người lao động./.

Tác giả:  Kim Phong
Nguồn:  LĐVL
Sign In