Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban nhân dân tỉnh sao y Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

( Cập nhật lúc: 08/11/2017  )

Theo Quyết  định số 376/QĐ-LĐTBXH có 4 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực lao động việc làm (an toàn vệ sinh lao động).

Nội dung Quyết định só 376/QĐ-LĐTBXH xem tại đây

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH xem tại đây./.

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In