Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn 2017-2020

( Cập nhật lúc: 07/02/2017  )
Thực hiện Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017- 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  Để đảm bảo thống nhất về nội dung bản kế hoạch trước khi trình Ủy ban nhân dân ban hành, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị  các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh nghiên cứu nội dung bản dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2017-2020 và có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 15/02/2017 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Nội dung chi tiết dự thảo xem tại đây./.

Tác giả:  Kim Phong
Nguồn:  QL Lao động việc làm
Sign In