Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

( Cập nhật lúc: 16/08/2017  )

      Trong thời gian từ ngày 08/5/2017 đến ngày 03/6/2017 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

 h/a: công bố kết luận thanh tra tại Phòng LĐTBXH Thành phố Bắc Kạn


        Thực hiện kế hoạch năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại phòng Lao động – Thương binh vã xã hội huyện Ba Bể; Huyện Pác nặm và Thành phố Bắc Kạn. Nhằm đánh giá được thực trạng việc chấp hành chính sách pháp luật về công tác quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng; tăng cường và nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành và giúp địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác người có công; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; quyền và lợi ích hợp pháp của người có công.

         Kết thúc đợt thanh tra tại 03 đơn vị Đoàn thanh tra ghi nhận những mặt làm được cụ thể như sau: Thực hiện, triển khai đầy đủ các văn bản của cơ quan cấp trên; tham mưu UBND ban hành Quyết định thành lập ban chỉ đạo xác nhận Người có công với cách mạng trên địa bàn;  Mở sổ sách đầy đủ theo quy định; ký hợp đồng trách nhiệm với UBND cấp xã trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; Công tác quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi Người có công đã được thực hiện theo đúng quy định góp phần từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người có công thể hiện sự ưu đãi, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa..

         Tuy nhiên vẫn còn tồn tại: Đối với phong trào Đền ơn đáp nghĩa được nhân dân quan tâm, đồng tình hưởng ứng tuy nhiên nguồn lực huy động được chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu trong việc hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất của người có công với cách mạng; Đối với giấy ủy quyền lĩnh trợ cấp của một số đối tượng Người có công chưa thể hiện rõ lý do ủy quyền, nội dung ủy quyền chưa rõ ràng.

         Từ những nhận định trên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn ban hành kết luận yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo trong việc thực hiện hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Khắc phục những hạn chế, và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

Tác giả:  Nguyễn Hảo
Nguồn: 
Sign In