Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ tiêu cai nghiện tập trung năm 2017

( Cập nhật lúc: 15/02/2017  )
Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu cai nghiện tập trung cho các huyện, thành phố năm 2017.

Năm 2017,  Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện 50 chỉ tiêu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó: thành phố Bắc Kạn được giao 07 người; huyện Bạch Thông 10 người; huyện Chợ Đồn 06 người; huyện Chợ Mới 09 người; huyện Na Rì 04 người; huyện Ngân Sơn 06 người; huyện Ba Bể 06 người và huyện Pác Nặm 02 người.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các đơn vị chủ trì và phối hợp cụ thể như sau :

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo chỉ tiêu giao.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đảm bảo chỉ tiêu giao.

Sở Y tế chỉ đạo bác sỹ, y sỹ (người có thẩm quyền) phối hợp với Công an các cấp làm tốt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định hiện hành.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh làm tốt công tác tiếp nhận và tổ chức cai nghiện theo quy định hiện hành.

Tính đến nay, ngày 14 tháng 02 năm 2017 toàn tỉnh đã thực hiện được 03/50 chỉ tiêu giao = 6% kế hoạch năm (huyện Ba Bể 02/06 chỉ tiêu = 33,3% kế hoạch; huyện Chợ Mới 01/09 chỉ tiêu = 11,1% kế hoạch)./.

Tác giả:  X. Mạnh
Nguồn:  PCTNXH
Sign In