Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

( Cập nhật lúc: 02/03/2017  )
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 về việc ban hành Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Theo đó, mục tiêu và các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2017 cụ thể như sau:

* Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và gia đình người nghiện; tạo sự ủng hộ, tích cực tham gia việc vận động người nghiện ma tuý cai nghiện theo các hình thức phù hợp và giúp đỡ người sau cai nghiện phòng chống tái nghiện.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong công tác cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, quản lý, chữa bệnh và giáo dục, dạy nghề tại Trung tâm Chữa bệnh -  Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh để học viên có cơ hội tìm được việc làm khi tái hoà nhập cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và quản lý, hỗ trợ sau cai tại cộng đồng.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý sau cai. Chú trọng thực hiện các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú.

- Nâng cao năng lực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm; tệ nạn  xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các cấp trong việc chỉ đạo công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng.

* Các chỉ tiêu chủ yếu

- Phấn đấu 90% trở lên người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp.

- 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh được quản lý sau cai nghiện ma tuý với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp.

- Thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu cai nghiện tập trung năm 2017 đã được giao tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Phấn đấu 90% trở lên thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện, thành phố được tập huấn nâng cao năng lực về công tác cai và quản lý sau cai.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tính đến nay, ngày 2 tháng 3 năm 2017 toàn tỉnh đã thực hiện được 04/50 chỉ tiêu giao = 8% kế hoạch năm (huyện Ba Bể 02/06 chỉ tiêu = 33,3% kế hoạch; huyện Chợ Mới 01/09 chỉ tiêu = 11,1% kế hoạch, huyện Ngân Sơn 01/06 chỉ tiêu = 17% kế hoạch). Hiện Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội đang tổ chức cai nghiện cho 38 người nghiện trên địa bàn, trong đó có 7 người cai nghiện tự nguyện./.

Tác giả:  Xuân Mạnh
Nguồn:  PCTNXH
Sign In