Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thông báo số 2419/ TB-LĐTBXH ngày 20/11/2019

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về công bố danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền quản lý của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 9/9/2019 về tổ chức cuộc thi “tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính’’ tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Xem tiếp


Thông báo số 2125/ TB-LĐTBXH ngày 8/10/2019.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 về công bố danh mục TTHC thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công

Xem tiếp


Báo cáo số 77/BC-SNV ngày 11/6/2019 của Sở Nội vụ về việc đánh giá cụ thể việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp trung ương và xếp hạng cấp tỉnh năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành giữ nguyên vị trí so với năm 2017.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In