Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai dự toán ngân sách năm 2019 tại Cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

( Cập nhật lúc: 18/01/2019  )

Quyết định số 65/QĐ-LĐTBXH ngày  15/01/2019 xem chi tiết tại đây.

Quyết định số 66/QĐ-LĐTBXH ngày  15/01/2019 xem chi tiết tại đây.

Tác giả:  adminld
Nguồn: 
Sign In