Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 579/UBND-THVX ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Xem tiếp


Thông báo số 2387/TB-LĐTBXH ngày 20/12/2018 về kết quả họp xét thi đua khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2018.

Xem tiếp


Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành lao động - thương binh và xã hội đến năm 2020

Xem tiếp


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trú là con em dân tộc thiểu số sống ở các huyện 30 a và các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

1234567
Sign In