Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 1196/KH-LĐTBXH ngày 5/7/2018 về phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019

( Cập nhật lúc: 09/07/2018  )

nội dung chi tiết

xem tại đây

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch số 1123/KH-LĐTBXH ngày 27/6/2018 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018(29/06/2018)

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách kinh phí dành cho công tác tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.(20/06/2018)

Thông báo số 94/TB-UBND ngày 5/6/2018(11/06/2018)

Quyết định số 660/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2018 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018(26/05/2018)

Quyết định số 460/QĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2017 về phân cấp thẩm quyền thẩm định tiêu chuẩn chính trị viên chức(11/05/2018)

Kế hoạch số 588/KH-LĐTBXH ngày 13/4/2018 về việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018(16/04/2018)

Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2017 về phân cấp quản lý viên chức, NLĐ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH(19/03/2018)

Kế hoạch số 300a/KH-LĐTBXH ngày 28/02/2018 về việc nâng cao hiệu quả chỉ số quản trị và hành chính công năm 2018 (chỉ số PAPI).(02/03/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 28/02/208 về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(02/03/2018)

Thông báo số 318/TB-LĐTBXH về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018(28/02/2018)

Sign In