Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2017 về phân cấp quản lý viên chức, NLĐ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH

( Cập nhật lúc: 19/03/2018  )

Nội dung chi tiết

 

 

Xem tại đây.

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch số 300a/KH-LĐTBXH ngày 28/02/2018 về việc nâng cao hiệu quả chỉ số quản trị và hành chính công năm 2018 (chỉ số PAPI).(02/03/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 28/02/208 về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(02/03/2018)

Thông báo số 318/TB-LĐTBXH về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018(28/02/2018)

Quyết định 109/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018(01/02/2018)

Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(29/01/2018)

Quyết định số 103/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2018 về ban hành quy chế làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(29/01/2018)

Quyết định số 104a/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2018 của Giám đốc Sở về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan(29/01/2018)

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2018(26/01/2018)

Quyết định số 79/QĐ-LĐTBXH ngày 19/01/2018 về việc giao biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2018(22/01/2018)

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(22/01/2018)

Sign In