Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH NĂM 2023

( Cập nhật lúc: 11/05/2023  )

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH NĂM 2023

I. Vị trí chăm sóc trực tiếp đối tượng:

1. Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;             

2. Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

3. Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao động – TB&XH Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội;

4. Thông tư 02/2020/TT- BLĐTBXH ngày 14/02/2020 hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

5. Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội;

6. Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – TB&XH.

7. Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản

8. Quyết định số số 23/QĐ-CSBTXH ngày 06/02/2023 của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp về việc ban hành quy chế quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tại Cơ sở.

9. Nội quy nhà ăn đối tượng Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn, ngày 01/01/2023.

10. Hỏi đáp dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng - Nxb Phụ nữ năm 2001

11. Thông điệp truyền thông về làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh - Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em -Bộ y tế, năm 2011

12. Chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em - Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế

II. Vị trí chăm sóc dinh dưỡng:

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;

2. Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;             

3. Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

4. Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2017 của Bộ Lao động – TB&XH Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội;

5. Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm;

6. Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống";

7. Quyết định 37/QĐ-ATTP ngày 02/2/2015 của Cục Anh toàn TP về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và đáp án trả lời;

8. Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – TB&XH.

9. Sách 555 món ăn Việt Nam: Kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng; Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội xuất bản năm 2000.

10. Hỏi đáp dinh dưỡng, Nxb Phụ nữ năm 2001

11. Thông điệp truyền thông về làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh -  Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em -Bộ y tế, năm 2011

12. Chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em - Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế

III. Vị trí nhân viên y tế và nhân viên điều dưỡng:

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

2. Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;             

3. Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

4. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

5. Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế về quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;

6. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

7. Thông tư số 07/2011/TT-BNV ngày 26/01/2011 hướng dẫn công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

8. Quyết định số 2088 /BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “quy định về y đức”;

9. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn;

10. Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – TB&XH.

11. Kế hoạch số 39/KH-CSBTXH ngày 25/3/2022  của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp về phục hồi chức năng cho đối tượng người khuyết tât thần kinh, tâm thần; người cao tuổi và khuyết tât khác năm 2022.

12. Sổ tay thầy thuốc thực hành, Nxb Phụ nữ năm 2009.

13. Hỏi đáp dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng - Nxb Phụ nữ năm 2001.

14. Thông điệp truyền thông về làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh - Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em - Bộ y tế, năm 2011.

15. Chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em - Viện dinh dưỡng, Bộ Y tế ( Cái này không có năm).

16. Đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tâp 1, tập 2 của Bộ Y tế, nhà xuất bản y học, năm 2020.

17. Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, Y sĩ.

18. Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

V. Vị trí Quản học viên

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc Hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

2. Luật phòng chống ma túy số 73/2021/QH14 của Quốc Hội;

3. Luật xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13 của Quốc Hội

4. Nghị định số 116/2021/NĐ – CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ Qui định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

5. Thông tư 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 qui định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

6. Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng
dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm
và định mức số người làm việc; nội quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; trang phục của viên
chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

7. Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn;

8. Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn (phần thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy);

9. Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

10. Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày02/2/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn, đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

11. Cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ( Quyển 1, 2, 3) – Cục Phòng chống tệ nạn, Bộ Lao động TB &xã hội, Nhà xuất bản văn hóa thông tin năm 2013

Các thí sinh chủ động tìm tài liêu trên mạng; mọi vướng mắc liện hệ đồng chí: Ngô Thị Thủy - Chuyên viên văn phòng  Sở LĐTBXH số điện thoại 0982.442.082 để được giải đáp  

 

Tác giả:  Trong Tuấn
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang