Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

( Cập nhật lúc: 10/02/2018  )

Chi tiết vui lòng xem tại đây !

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In