Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 01 năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 24/11/2017 Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn ban hành thông báo số 1751/TB- LĐTBXH về danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn

Xem tiếp

123456
Sign In