Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về địa chỉ thư điện tử công vụ theo địa chỉ backan.gov.vn

( Cập nhật lúc: 21/09/2016  )
Danh sách địa chỉ mail của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị 

Địa chỉ 

A

  VĂN PHÒNG SỞ

   

1

Phòng tiếp dân

 

tiepdan.ld@backan.gov.vn

2

Văn phòng

 

vanphong.ld@backan.gov.vn

3

Sở LĐTBXH

 

soldtbxh@backan.gov.vn

4

Văn Phúc Thụ

Giám đốc 

thuvp.cd@backan.gov.vn

5

Dương Bằng Giang

Phó GĐ

giangdb@backan.gov.vn

6

Nguyễn Tiến Cương

Phó GĐ

cuongnh.ld@backan.gov.vn

7

Đồng Phúc Hình

Phó GĐ

hinhdp.ld@backan.gov.vn

8

Dương Thị Huế

Chánh VP

huedt.ld@backan.gov.vn

9

Triệu Sinh Trung

Chuyên viên VP

trungts.ld@backan.gov.vn

10

Hoàng Ngọc Tú

Chuyên viên VP

tuhn.ld@backan.gov.vn

11

Lường Thùy Trang

Văn thư

tranglt.ld@backan.gov.vn

12

Hà Sỹ Công

Nhân viên

conghs.ld@backan.gov.vn

13

Vùi Thị Thanh

Nhân viên

thanhvt.ld@backan.gov.vn

14

Ma Văn Thu

Nhân viên

thumv.ld@backan.gov.vn

15

Nông Thị Hà

Chánh thanh tra

hant.ld@backan.gov.vn

16

Nguyễn Thị Hảo

Phó chánh thanh tra

haont.ld@backan.gov.vn

17

Đoàn Quốc  Bảo

Thanh tra viên

baodq.ld@backan.gov.vn

18

Ma Văn Tôn

Phó phòng KHTC

tonmv.ld@backan.gov.vn

19

Bàn Thị Lai

KHTC

laibt.ld@backan.gov.vn

20

Dương Thị Minh Hằng

KHTC

hangdtm.ld@backan.gov.vn

21

Nguyễn Ngân Hà

KHTC

hann.ld@backan.gov.vn

22

Trần Thị Va

KHTC

vatt.ld@backan.gov.vn

23

Nông Anh Tú

PP Người có công

tuna.ld@backan.gov.vn

24

Ngô Thu Hường

NCC

huongnt.ld@backan.gov.vn

25

Lường Văn Chinh

NCC

chinhlv.ld@backan.gov.vn

26

Triệu Thị Hằng

NCC

hangtt.ld@backan.gov.vn

27

Mai Thu Hằng

NCC

hangmt.ld@backan.gov.vn

28

Hoàng Trọng Tuấn

TP QLDN

tuanht.ld@backan.gov.vn

29

Ma Thị Diễm

PP QLDN

diemmt.ld@backan.gov.vn

30

Vũ Văn Linh

QLDN

linhvv.ld@backan.gov.vn

31

Nguyễn Xuân Mạnh

TP PCTNXH

manhnx.ld@backan.gov.vn

32

Nguyễn Thị Vân

PCTNXH

vannt.ld@backan.gov.vn

33

Bàn Thị Xuân

PCTNXH

xuanbt.ld@backan.gov.vn

34

Nguyễn Thị Thu

TP BTXH

ntthu.ld@backan.gov.vn

35

Ngô Trung Kiên

PP BTXH

kiennt.ld@backan.gov.vn

36

Đinh Thị Châm

PP BTXH

chamdt.ld@backan.gov.vn

37

Triệu Thị Kiều

BTXH

kieutt.ld@backan.gov.vn

38

Nguyễn Thị Thơm

BTXH

thomnt.ld@backan.gov.vn

39

Hoàng Văn Khởi

TP QLLĐVL

khoihv.ld@backan.gov.vn

40

Lương Kim Phong

PP QLLĐVL

phonglk.ld@backan.gov.vn

41

Ngô Thị Thủy

QLLĐVL

thuynt.ld@backan.gov.vn

42

Phạm Văn Trọng

QLLĐVL

trongpv.ld@backan.gov.vn

43

Nguyễn Tiến Lương

QLLĐVL

luongnt.ld@backan.gov.vn

44

Ma Thị Duyên

TP BVCSTE

duyenmt.ld@backan.gov.vn

45

Hoàng Thị Hòa

BVCSTE

hoaht.ld@backan.gov.vn

46

Ma Thị Kim Oanh

BVCSTE

oanhmtk.ld@backan.gov.vn

B

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

   

1

Trung tâm

 

ttdvvl.ld@backan.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Việt

P GĐ phụ trách

vietnh.ld@backan.gov.vn

3

Nguyễn Thị Chắc

P GĐ 

chacnt.ld@backan.gov.vn

4

Sái Thị Nhu

 

nhust.ld@backan.gov.vn

5

Phùng Văn Huấn

 

huanpv.ld@backan.gov.vn

6

Đỗ Thị Điều

 

dieudt.ld@backan.gov.vn

7

Phạm Thị Dung

 

dungpt.ld@backan.gov.vn

C

 TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI TT

   

1

Trung tâm

 

ttndntt.ld@backan.gov.vn

2

Dương Văn Huy

Phó GĐ

huydv.ld@backan.gov.vn

3

Ma Thị Quỳnh

kế toán trưởng

quynhmt.ld@backan.gov.vn

D

 TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NCC&BTXH

   

1

Trung tâm

 

ttddncc.ld@backan.gov.vn

2

Nguyễn Duy Anh

Giám đốc 

anhnd.ld@backan.gov.vn

3

Ngô Thế Đường

Phó GĐ

duongnt.ld@backan.gov

4

Hồ Thị Hải Hà

 

hahth.ld@backan.gov.vn

5

Phạm Thị Thêu

 

theupt.ld@backan.gov.vn

6

Hoàng Thị Nhị

 

nhiht.ld@backan.gov.vn

7

Đinh Thị Quế

 

quedt.ld@backan.gov.vn

8

Nông Phương Hồng

 

hongnp.ld@backan.gov.vn

9

Lộc Cẩm Thúy

 

thuylc.ld@backan.gov.vn

10

Triệu Thị Thơi

 

thoitt.ld@backan.gov.vn

11

Ngô Thanh Thủy

 

thuynt.ld@backan.gov.vn

12

Vi Vân Anh

 

anhvv.ld@backan.gov.vn

13

Triệu Thị Trưng

 

trungtt.ld@backan.gov.vn

14

Hoàng Thị Lan

 

lanht.ld@backan.gov.vn

E

  TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XH

   

1

Trung tâm

 

ttcbldxh.ld@backan.gov.vn

2

Triệu Văn Thắng

Giám đốc 

thangtv.ld@backan.gov.vn

3

Ngô Xuân Trường

Phó GĐ

truongnx.ld@backan.gov.vn

4

Ma Đức Thủy

Phó GĐ

thuymd.ld@backan.gov.vn

5

Ma Doãn Thức

 

thumd.ld@backan.gov.vn

6

Dương Văn Phong

 

phongdv.ld@backan.gov.vn

7

Nguyễn Kim Quy

 

quynk.ld@backan.gov.vn

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In