Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 24 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư liên tịch số 24 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In