Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020.

( Cập nhật lúc: 01/09/2016  )
Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH, ngày 22/8/2016
Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In