Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 61/2011/NĐ-CP

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Nghị định số 61/2011/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP này 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In