Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thù lao đối với thành viên của Đội công tác tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

( Cập nhật lúc: 08/01/2016  )
Nội dung chi tiết
Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In